Web Analytics
Pezement - Privacy Verklaring

Privacy Verklaring


PRIVACYVERKLARING

TVEllef Limited respecteert de privacy van de gebruikers van deze website, in het bijzonder de rechten van de gebruikers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie naar onze website gebruikers toe hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kun je terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. 


Artikel 1 - Definities

Een persoonsgegeven is elke informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Voor jou betekent dit dat die informatie direct over jou gaat of deze informatie naar jou te herleiden is. Dit kan om je naam, geboortedatum of adres gaan, maar ook je (zakelijke) e-mailadres of (zakelijke) telefoonnummer is een persoonsgegeven. 
De Algemene Verordening Gegevensverwerking maakt verder onderscheid tussen gewone en bijzondere persoonsgegevens. Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die gezien hun aard extra gevoelig zijn en waarvan de verwerking verboden is, tenzij er een specifieke uitzondering van toepassing is of daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven. Het gaat specifiek om gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens met oog op unieke identificatie, gezondheid, seksuele leven of strafrechtelijk verleden. 
Het verwerken van persoonsgegevens betreft alle handelingen die TVEllef Limited kan uitvoeren met je persoonsgegevens. Handelingen die hier in ieder geval onder vallen, zijn: verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Artikel 2 - Verantwoording 

TVEllef Limited verwerkt persoonsgegevens van personen die reageren op vacatures of interesse tonen om werkzaamheden te verrichten voor werkgevers en de bedrijfsgegevens van de betreffende werkgevers. TVEllef Limited verwerkt deze gegevens in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring informeert TVEllef Limited je over hoe TVEllef Limited je persoonsgegevens verwerkt en welke rechten je in dat kader hebt. Voor cliënten en andere personen waarmee TVEllef Limited contact onderhoudt in het kader van of het verlengde van haar dienstverlening heeft TVEllef Limited een eigen privacyverklaring (zie op de website de PRIVACYVERKLARING).

Artikel 3 - Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens

Deze privacyverklaring ziet op verwerkingen die worden verricht door TVEllef Limited. Voor vragen, informatie en verzoeken met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens kun je terecht bij: 

Contact: Olaf Simons
Adres: Markt 1
Postcode en plaats: 6067BS Linne
Telefoonnummer: 0475350061
E-mailadres: info@pezement.nl
Website: Pezement 
KvK-nummer: 12061046

Artikel 4 - Doeleinden verwerking

Als gebruiker van deze website verstrek je je persoonsgegevens aan TVEllef Limited. TVEllef Limited verwerkt de verkregen persoonsgegevens alleen voor onderstaande doeleinden. TVEllef Limited neemt voorafgaand aan verwerking van je persoonsgegevens voor andere doeleinden, contact met je op om je de kans te bieden bezwaar te maken tegen verdere verwerking. TVEllef Limited en de bedrijven die gebruik maken van deze website kunnen deze en andere verstrekte persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

het leggen en onderhouden van contact
het beantwoorden van door jou gestelde vragen of het verstrekken van door jou gevraagde informatie
het maken van een selectie van kandidaten
het voeren van een juiste administratie en intern beheer
het behandelen van je eventuele klachten en het oplossen van geschillen


Artikel 5 - Rechtsgronden voor de verwerking

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben elk minimaal 1 rechtsgrond. Deze rechtsgronden zijn als volgt:

Toestemming: de door jou gegeven vrije, expliciete en ondubbelzinnige toestemming om te mogen verwerken. Als TVEllef Limited persoonsgegevens verwerkt op basis van deze  toestemming, heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken. Indien verwerking uitsluitend plaatsvindt op basis van de door jou gegeven toestemming, dan mag er geen verdere verwerking meer plaatsvinden, nadat je je toestemming hebt ingetrokken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet.

Artikel 6 - Persoonsgegevens

TVEllef Limited kan de volgende gegevens van jou verwerken:

je naam, voornamen, voorletters, eventuele titel, geslacht, foto, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en andere gegevens die wij nodig hebben om met je te kunnen communiceren, zoals je e-mailadres
gegevens over door jou gevolgde en nog te volgen opleidingen, cursussen en stages
gegevens over de functie waarnaar je solliciteert
gegevens betreffende de aard en inhoud van je huidige baan, en gegevens over de beëindiging daarvan
gegevens over de aard en inhoud van de vorige banen en over de beëindiging daarvan
andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door jou zijn verstrekt of die jou bekend zijn

Artikel 7 - Gevolgen niet verstrekken persoonsgegevens

TVEllef Limited informeert je vooraf over gevallen waarin het noodzakelijk wordt geacht om persoonsgegevens te verstrekken die vervolgens door TVEllef Limited verstrekt moeten worden aan bedrijven zodat deze een selectie kunnen maken uit sollicitatie aanvragen. Indien je bepaalde informatie niet wenst te geven ben je daar vrij in. Het enige doel van het gebruik van deze gegevens op de Pezement.nl website is het verstrekken van je gegevens in het geval je op een vacature wil reageren. Indien je niet reageert op een vacature zal TVEllef je gegevens niet aan derden verstrekken. Indien je zelf niet volledig of onjuiste gegevens verstrekt is TVEllef niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen hiervan. 

Artikel 8 - Bewaartermijnen

Indien je geen gebruik meer wenst te maken van deze website is het mogelijk om je account te verwijderen. TVEllef Limited zal je gegevens niet bewaren nadat je account is verwijderd.

Artikel 9 - Verstrekking en doorgifte van persoonsgegevens

TVEllef Limited verstrekt je persoonsgegevens niet aan andere partijen, tenzij je zelf reageert op een vacature. In dat geval worden je gegevens beschikbaar gemaakt aan de partij die de vacature aanbiedt. Er is geen sprake van doorgifte van persoonsgegevens aan derde landen of internationale organisaties en er vindt evenmin geautomatiseerde besluitvorming en/of profilering plaats.

Artikel 10 - Beveiliging van persoonsgegevens

TVEllef Limited heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om het verlies of de diefstal van persoonsgegeven of onrechtmatige verwerking te voorkomen. Persoonsgegevens die je invult op deze website worden via een beveiligde verbinding verzonden.

Artikel 11 - Je rechten

Op grond van de AVG heb je als gebruiker van deze website met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens de volgende individuele rechten:

het recht op inzage/kopie
het recht op rectificatie
het recht om persoonsgegevens te laten wissen
het recht op beperking van de op jou betreffende verwerking
het recht om bezwaar te maken 
het recht op overdraagbaarheid van je persoonsgegevens

Artikel 12 - Uitoefening van je rechten, uitzonderingen en procedure

TVEllef Limited hoeft niet in alle gevallen gehoor te geven aan een beroep op een van de rechten opgesomd in artikel 11. Binnen een maand nadat TVEllef Limited je beroep op een van voornoemde rechten ontvangt, zal TVEllef Limited contact met je opnemen. Hierbij informeert TVEllef Limited je of aan je verzoek gevolg wordt gegeven is of dat de beoordelings- en reactietermijn van een maand verlengd moet worden. Het uitoefenen van deze recht(en) is voor jou in beginsel kosteloos. Je kunt deze rechten uitoefenen door een verzoek in te dienen via de in deze verklaring genoemde contactgegevens.


Artikel 13 - Klachtenprocedure

Mocht je ondanks de zorgvuldige aanpak van TVEllef Limited op het gebied van de verwerking en bescherming van persoonsgegevens een klacht hierover hebben, dan heb je op grond van de AVG het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Zie hiervoor de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.


Artikel 14 - Wijziging van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring geldt vanaf 25 april 2023 en kan door TVEllef Limited worden gewijzigd. De gewijzigde privacyverklaring zal op deze website worden gepubliceerd. Dat sprake is van een wijziging zal duidelijk kenbaar worden gemaakt. Artikel 15 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van TVEllef Limited is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze privacyverklaring, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. Artikel 16 - Toeschrijving

Deze privacyverklaring is gemaakt met behulp van Rocket Lawyer.

We gebruiken cookies om content te personaliseren en om ons websiteverkeer te analyseren. Deze hebben als doel uw ervaring te verbeteren. Ik wil graag meer weten